Kezdõlap
Szerzetesség és kolostorok
Kolostorok és a kultúra
Kolostorok és a mûvészet
Kolostorok története
Kolostorok a középkorban
Kolostorok a török korban
Kolostorok az újkorban
Kolostorok a legújabb korban
Kolostorok Magyarországon
Kolostorutak Magyarországon
Kolostorútvonalak
Magyarország kolostorai
           
Kolostorok és a mûvészet
A szerzetesség és a kolostori kultúra minden történeti korszakban szorosan összekapcsolódott az adott idõszak mûvészetével. A középkori kolostorok építészeti kialakítása, és különösen azok épületszobrászati díszítése sok esetben a románkori és gótikus mûvészet legjelentõsebb alkotásai közé tartoznak.

A magyarországi szerzetesi építészet ilyen alkotásai közé sorolhatjuk a Nyugat- és Észak-Dunántúl kolostortemplomainak egy jelentõs csoportját. Ezek közé az emlékek közé tartozik egyértelmûen a Pannonhalmi bencés apátság temploma, különösen annak 13. századi részletei, valamint a templom 15. századi késõ gótikus boltozatai. Ugyancsak a gótikus stílus nagyon jó állapotban megmaradt emléke a kolostor kerengõje.

Templomépítészeti szempontból mindegyik középkori kolostortemplom fontos adalék a hazai építészet fejlõdéséhez, de néhány ezen a területen található emlék mindenképpen külön is említést érdemel, elsõsorban azért, mert olyan épségben maradtak meg, ami alig jellemzõ a hazai emlékekre. Ilyen a tihanyi apátság 11. századi altemploma, a jáki, lébényi, türjei és zsámbéki kolostortemplomok, vagy a romjaiban is jelentõs építõmûvészeti jelentést hordozó vértesszentkereszti templom.

Az épületszobrászati díszítések közül nemcsak a régióban, hanem az egész középkori magyar emlékanyagot figyelembe véve kiemelkedik a Jáki apátsági templom, különösen annak nyugati kapuzata és az apostolszobrok. Hasonló mûvészeti jelentõséggel bír a pannonhalmi Porta Speciosa, és a nagyon kis számban megmaradt középkori falfestészeti emlékek egy része is kolostortemplomokhoz kapcsolódik (Ják, Türje).

Az építészeti, szobrászati és festészeti emlékek mellett vannak a régióban olyan szerzetesi emlékek is, amelyek egy-egy speciális épületrész szempontjából kiemelkedõ jelentõségûek. A soproni ferences kolostortemplom önmagában is a hazai koldulórendi építészet kiemelkedõ emléke, de emellett megmaradt gótikus káptalanterme mind a téralakítás, mind az épületszobrászati díszítés szempontjából külön említést érdemel.

A Nyugat- és Észak-Dunántúl kolostori örökségének másik mûvészeti szempontból kiemelkedõ emlékcsoportja kétségkívül a barokk stílushoz kapcsolódik. A pesti egyetemi templom, az esztergomi jezsuita templom, a szentgotthárdi és a zirci ciszter apátságok templomai mind-mind a hazai barokk építészet kiemelkedõ példái, amelyek építészeti kialakításukban, részletmegoldásaikban kiemelkednek a nagyszámú hazai barokk templomépület közül.

Ugyanez érvényes a kolostorok egyes részleteire is, különösen a barokk kolostortemplomok gazdagon faragott belsõ berendezéseire, orgonáikra, faragott oltáraikra, vagy egyes kolostorok egyedi könyvtárberendezéseire. A templomok belsõ díszítésén a magyarországi barokk mûvészetben kiemelkedõ jelentõséget játszó mûvészek dolgoztak, közülük is külön említést érdemel Franz Anton Maulbertsch munkássága, aki a közép-európai barokk festészet meghatározó egyénisége volt.

A gazdag barokk emlékanyag hatása mindvégig meghatározó a szerzetességhez kapcsolódó mûvészeti alkotásokban. Ebbõl a szempontból különösen érdekes a 20. századi modern magyar építészeti emlékek elsõ alkotásaival párhuzamosan megszületett neobarokk épületek (pl. budai ciszter gimnázium és Szt. Imre templom) megjelenése.

A kolostorokhoz kapcsolódó mûvészeti alkotások egy része ma múzeumi gyûjteményekben található meg. Középkori kolostoraink belsõ díszítésének, oltárképeinek jelentõs része elpusztult a török korban, a megmaradt emlékek egyik csoportja az Esztergomi Keresztény Múzeum kiemelkedõ fontosságú gyûjteményében található meg.

A Keresztény Múzeum mellett több olyan egyházi gyûjtemény is van a kolostorút területén, amely kolostorokhoz kapcsolódó mûvészeti emlékeket mutat be, illetve olyan alkotásokat, amelyek ezekbe a gyûjteményekbe adományként kerültek. Ezek közül kiemelkedõ jelentõségû a Pannonhalmi bencés apátság gyûjteménye, de fontos egyházmûvészeti alkotások találhatóak a gyõri egyházmegyei gyûjteményben, vagy a vasvári domonkos rendtörténeti gyûjteményben is.
 
A honlap a Nemzeti Kulturlis rksg Minisztriumnak tmogatsval jtt ltre.
Galria | Oldaltrkp | Ksztettk | Fleetcor | liquid | keresés | partner | .kapcsolat

Budapest Utazások pályázatok Eastern Europe kolostor turizmus