Kezdõlap
Szerzetesség és kolostorok
Kolostorok és a kultúra
Kolostorok és a mûvészet
Kolostorok története
Kolostorok a középkorban
Kolostorok a török korban
Kolostorok az újkorban
Kolostorok a legújabb korban
Kolostorok Magyarországon
Kolostorutak Magyarországon
Kolostorútvonalak
Magyarország kolostorai
           

Somogyvár, Bencés apátság

A királyi alapítású kolostorok közül a somogyvári bencés rendi kolostor francia kapcsolataival, felsõ-itáliai és német emlékekhez igazodó építészeti megformálásával, valamint lombardiai párhuzamokkal rendelkezõ, illetve a pécsi mûhely közremûködésérõl tanúskodó gazdag faragványaival emelkedik ki. A területén kilakított történelmi emlékhely bemutatja a kolostor feltárt és helyreállított maradványait.

Szent László király a bencés rendi kolostort 1091-ben alapította Szent Egyed tiszteletére a dél-franciaországi Saint-Gilles-bõl érkezõ szerzetesek számára, amelyet feltehetõleg saját temetkezõhelyének is szánt, bár nem itt, hanem Nagyváradon temették el. Az apátság az Árpád-korban végig megõrizte francia kapcsolatait, egy évszázadon keresztül a szerzetesek csakis francia apátot választhattak.

A XIII. századtól kezdve azonban lazult a francia orientáció, fokozatosan túlsúlyba került a magyar szerzetesek jelenléte, amelyet az ekkortól folytatott hiteleshelyi tevékenysége is igazol. A késõközépkorban is az egyik legjelentõsebb bencés kolostor a régióban.

A monostor épületei 1508-ban már igen rossz állapotban voltak, 1553-ban az együttes török kézre került, mûködése megszûnt. Temploma háromhajós, félköríves záródású szentélyekkel és nyugati toronypárral ellátva. A templomot a XII. században átépítették, gazdag ornamentikával látták el, majd a XIII. század elején további felújítási munkálatokat végeztek az épületen.

A maradványaiban is impozáns templom falain kívül-belül a Felsõ-Itáliából elterjedt lizénatagolás vonult végig. A nyugati és déli oldalon kialakított, oszlop nélküli, lépcsõzetesen tagolt bélletû kapuk párhuzamai a Speyer-i székesegyháznál találhatók. A románkori templom jelentõs késõ-gótikus átalakításokon esett át.

A templomhoz észak felõl csatlakozott a kolostor épülete. Kerengõjének az 1220-as évekre datálható árkádsorát egyes oszlopokkal váltakozó ikeroszlopok tagolták, gazdag ikonográfiájú, figurális fejezetû oszlopokkal. A sarkokon álló ötös oszlopcsoportok észak-francia típust követnek. Mestere észak-francia tanultságú lehetett. Az apátság egykori díszítésébõl jelentõs töredékek maradtak fenn, köztük kiemelkedik a lombardiai igazodású, Szent Egyed miséjét megjelenítõ relief, mely egykor egy mellvéd részét alkothatta.

Számos fennmaradt – növényi díszû és figurális – relief a paviai iskolázottságú pécsi mesterek közremûködésérõl tanúskodik. Az apátságot az 1970-es évek elején tárták fel. A legépebb állapotban a déli szentély és a déli fõfal maradt meg, helyenként közel 4 méter magasságban. A kolostor udvarán létesített ciszterna csaknem teljesen ép állapotban maradt fenn.

 
A honlap a Nemzeti Kulturlis rksg Minisztriumnak tmogatsval jtt ltre.
Galria | Oldaltrkp | Ksztettk | Fleetcor | liquid | keresés | partner | .kapcsolat